missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical C/6680/50

Overige gegevens : CAS : 10026-22-9 Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 1477 Chem class : 5.1 Pack group : II


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000090

Hoeveelheid Prijs
1 € 136.00 / 250 gram
4 € 122.22 / 250 gram
16 € 116.11 / 250 gram
Op voorraad 6
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Specificatie

10026-22-9
149647
Solid
Brown-Red
250g
CoN2O6·6H2O
291.02g/mol
Plastic powder jar
55°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Kobalt (II) nitraat hexahydraat

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
 • Oxiderende vaste stof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1
 • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
 • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • Oxiderende vaste stof Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
 • H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie