missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium sulfate monohydrate, 99+%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 193391000

Overige gegevens : CAS : 10102-25-7 Gewicht : 0.15000kg


Aantal 100g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12694977

  • € 29.30 / 100 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

10102-25-7
127.951
lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
dilithium;sulfate;hydrate
H2Li2O5S
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
165815
[Li+].[Li+].O.[O-]S(=O)(=O)[O-]

Specificatie

Lithium sulfate monohydrate
99+%
Li2SO4·H2O
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
dilithium;sulfate;hydrate
165815
99+%
Plastic bottle
860.0°C
10102-25-7
H2Li2O5S
lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
[Li+].[Li+].O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
127.951
127.96
ACS Reagent
Solubility in water: 295.5g/L (20°C).
100g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Lithium sulfate monohydrate

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie