missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molybdenum(V) chloride, 95%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 197081000

Overige gegevens : CAS : 10241-05-1 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 2508 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 100g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002550

 • € 216.80 / 100 gram


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

C-X bond formation reagent
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

10241-05-1
273.2
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
61497
pentachloromolybdenum
Cl5Mo
MFCD00003467
molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
CHEBI:30635
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)Cl

Specificatie

Molybdenum(V) chloride
10241-05-1
100.0
Cl5Mo
MFCD00003467
06,412; 01,1015; 02,365; 03,250; 04,428; 05,587; 06,519; 08,443; 09,414; 11,471; 12,434; 13,273; 04,99; 16,95
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in dry ether,dry alcohol and other,organic solvents
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)Cl
273.2
CHEBI:30635
Fine Crystals or Crystalline Powder
Glass bottle
Black to Blue or Black-Green
100g
98%
94.0
94% min. (Argentometry)
MoCl5
2508
molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
pentachloromolybdenum
61497
273.2
95%
268°C
194°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Molybdenum(V) chloride

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • EUH014-Reageert heftig met water.
 • EUH029-Vormt giftig gas in contact met water.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

Documentatie