missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinc Chloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical Z/0870/60

Overige gegevens : CAS : 7646-85-7 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 2331 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 1kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000540

Hoeveelheid Prijs
1 € 321.00 / 1 kg
4 € 287.46 / 1 kg
16 € 273.09 / 1 kg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7646-85-7
136.28
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
5727
dichlorozinc
Cl2Zn
11295
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CHEBI:49976
Cl[Zn]Cl

Specificatie

7646-85-7
11295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
dichlorozinc
5727
136.29g/mol
Plastic powder jar
732°C
293°C
1kg
Cl2Zn
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
Cl[Zn]Cl
136.28
CHEBI:49976
Solid
1.3mbar 428
White
5
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Zinc chloride

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie